Snadná reklamace

Naše zboží vyniká výbornou kvalitou zpracování a veškeré odesílané produkty jsou pečlivě kontrolovány, tudíž počet řešených reklamací je naprosto minimální. Pokud se však stane a zboží je vadné (tato situace nastává maximálně jednou za 10 let), postupujte prosím dle reklamačního řádu – viz níže.
Pokud Vám došla zásilka poškozená, prosím buď ji nepřebírejte, popřípadě přímo s řidičem, který zásilku dovezl sepište protokol o poškození zboží a kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle 222-766-216.
 

Reklamační řád

Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.


1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci
zboží, služeb a práce a provádění záručních a pozáručních oprav.
Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby(dále jen produkty),zakoupené ve firmě
NODUS TRADE s. r. o. a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí produktu,
tj. daňový doklad – faktura, pokladní doklad.

2. Nárok na uplatnění záruky
Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkty, které vykazují vady, vztahuje se
na ně záruka a byly zakoupeny u prodávajícího.
Kupující je povinen zajistit kontrolu co nejdříve po jejich převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nárok
z vad zjištěných při této prohlídce pouze tehdy , když prokáže, že tyto produkty měly vady již v době převzetí těchto produktů.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká v následujících případech:

  • ztrátou dokladu o zakoupení zboží
  • vyprší-li u reklamovaného produktu dnem převzetí do opravy záruční lhůta
  • mechanickým nebo jiným poškozením produktu při používání za jiných podmínek, než pro které je produkt vyroben
  • při nedodržení pokynů uvedených v návodu o použití výrobku nebo nesprávnou manipulací s výrobkem, ale i v důsledku takto vzniklých vad se náhrada škody ani případná reklamace neuznává.

 

3. Délka záruky
Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na produkty záruku 24 měsíců.
Plnění záruční doby začíná dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.
V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původního dokladu o nabytí produktu, tj. daňový doklad – faktura, pokladní složenka.


4. Ceník oprav
Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.


5. Způsob vyřízení reklamace
Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené zákazníkem.Tato reklamace bude řešena opravou nebo výměnou do 30 dnů od předání produktu k reklamaci nebo výměnou při nedopravitelnosti produktu.
POKUD VÝROBEK REKLAMUJETE, NEŽ JEJ ZAŠLETE NA NAŠI ADRESU INFORMUJTE NÁS O ZASLÁNÍ REKLAMACE E-MAILEM NEBO TELEFONICKY!! 
Reklamované zboží zakoupené u naší společnosti, na něž se vztahuje záruční lhůta, zašlete na naši adresu, zásilku označte slovem REKLAMACE. Výrobek zabalte do původního obalu, přiložte veškerou dokumentaci (fotokopie), která byla s výrobkem dodávána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.
Reklamace se vyřizuje výhradně ve firmě NODUS TRADE s.r.o.
Reklamované produkty zaslané zákazníkem na náklady prodávajícího.(dobírka) nebudou přijaty.
V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle občanského zákoníku.

6. Účinnost
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.12.2015 a platí do vydání nového reklamačního řádu.